A VASVÁRI PÁL ÖNSEGÉLYEZŐ SAJTÓALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A módosításokkal egységbe szerkesztett szöveg:
A Sajtószakszervezet Titkári Tanácsa 1990. évi március hó 13. napjánm e g a l a p í t o t t aa SAJTÓSZAKSZERVEZET TAGJAINAK ÖNSEGÉLYEZŐ ALAPÍTVÁNYÁT,

amelynek ALAPÍTÓ OKIRATÁT

a Fővárosi Bíróság 8.Pk.62111/1.szám alatt

az 1959. évi IV.tv. (Ptk) 74.A.§.(4) bekezdése alapján

a Pk. 62.111/1990./1. sz., 1990. 04. 03-án kelt határozatával

77.sorszámon nyilvántartásba vette.

 

A Fővárosi Bíróság 12. Pk.62111/9.sz.alatt 1998. évi május hó 11. napján kelt

VÉGZÉSÉVEL

tudomásul vette az Alapító Okiratban végrehajtott módosításokat

és elfogadta, hogy a jogfolytonosan működő alapítvány új neve :

VASVÁRI PÁL ÖNSEGÉLYEZŐ SAJTÓALAPÍTVÁNY.

A Fővárosi Bíróság 13.Pk.62111/1990/11.számú VÉGZÉSE

alapján az 1997.évi CLVI.tv-nek megfelelőséget biztosító módosított szöveget

a Sajtószakszervezet vezető testülete

1999.évi február hó 25. napján jóváhagyta.

 

A Fővárosi Bíróság ennek alapján a

13.Pk.62111/1990/17. szám alatti VÉGZÉSÉVEL

–         visszamenőleges hatállyal, 1998. évi január hó 1. napjával

a Vasvári Pál Önsegélyező Sajtóalapítványt

KÖZHASZNÚ SZERVEZETTÉ minősítette.

 

A Sajtószakszervezet vezető testülete

2005. évi február hó 23. napján a kuratóriumban változtatást hajtott végre

és ennek megfelelően módosította az Alapító Okiratot, amelyet a Fővárosi

Bíróság 12.Pk. 62.111/1999/20. szám alatt elfogadott.

 

A Sajtószakszervezet vezető testülete

2009. évi május hó 22-én a kuratóriumban ismét változtatást hajtott végre, s az ezért

módosított Alapító Okiratot  a Fővárosi Bíróság 12. Pk. 62.111/1990/25. sz.. Végzésével

nyilvántartásba vette.

 

A Sajtószakszervezet ügyvezető testülete, az elnökség 2012. február hó 14. napján

a székhely megváltoztatásával összefüggésben, egyben néhány egyéb változtatást

eszközölve módosította az Alapító Okiratot. A módosított Alapító Okiratot a Fővárosi Bíróság

12. Pk. 62.111/1990/31. Végzésével nyilvántartásba vette.

.

A Sahtószakszervezet ügyvezető testülete, az elnökség 2012. november 30. napján

sajnálattal tudomásul véve dr. Elek István lemondását az alapítvány elnökségéről

felkérte őt, hogy fogadja el az alapítvány tiszteletbeli elnöke címet, s azt dr. Elek István

köszönettel elfogadta. Az elnökség egyben Baktai György ügyvezető elnököt megbízta az

alapítvány képviseletével.

 

A Sajtószakszervezet ügyvezető testülete, az elnökség 2014. május 3l. napján, a

szakszervezet fennállásának 25. évfordulóján dr. Elek Istvánnak a Vasvári Pál Önsegélyező

Sajtóalapítvány örökös tiszteletbeli elnöke címet adományozta.

 

Alapító Okirat

Módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg

 

A Sajtószakszervezet Titkári Tanácsa

o        a sajtóban is fenyegető munkanélküliség rémétől vezérelve,

        az írott sajtóban dolgozók és a nyugdíjasok szociális biztonságának megóvása céljából,

        a kölcsönös támogatásban megnyilvánuló alapelvek felelevenítésével

a l a p í t v á ny t  létesít, amelynek

a l a p í t ó     o k i r a t á t

a következőkben rögzíti:

I..

AZ ALAPÍTVÁNY ELNEVEZÉSE , SZÉKHELYE , MŰKÖDÉSI TERÜLETE

1.      Az alapítvány neve:

Vasvári Pál Önsegélyező Sajtóalapítvány

2.      Az alapítvány székhelye:

1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c.

3.      Az alapítvány működési területe:

Az alapítvány a Magyar Köztársaság területén (illetőleg  ideiglenesen a határon túl) tartózkodó, a sajtóban tevékenykedő magyar állampolgárokra terjed ki.

II..

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS FELADATA

4.      Az alapítvány közhasznú tevékenységet fejt ki

= az időskorúak (nyugdíjasok) szociális támogatása révén,

= egyes hátrányos helyzetű csoportok – az írott sajtóban munkanélkülivé válók –

társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése által,

= a  munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek támogatásával, mindenekelőtt

jövedelempótló segélyekkel átmeneti védettséget nyújtva, s hozzásegítve őket

átképzésükhöz, segítve foglalkoztatásuk szervezését.

= egészségmegőrző, egészségügyi rehabilitációs munkával.

5. A fenti célok elérésére alapvető feladatai:

= az írott sajtóban tevékenykedő aktív dolgozók és nyugdíjasok segélyezése szociális

helyzetük romlása esetén,

= az írott sajtóban munkanélkülivé válók átmeneti segélyezése,

= segélyezés az egészségmegőrző, rehabilitációs üdülések biztosításához.

III.

AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE

6. Az alapítvány a törvény értelmében az alapító Sajtószakszervezettől elkülönült

önálló jogi személyként tevékenykedik, szervei az alapítótól függetlenül működnek.

7. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független.

8. Az alapítvány ezen Alapító Okirat II/5. szakaszában nem szereplő más feladatokat nem lát

el, más célokat nem támogat

= az alapítványi vagyonból kifizetést eszközölni más célra nem megengedett, különös

tekintettel bármilyen közvetlen vagy közvetett módon adható vagyoni előny szerzésének

lehetőségére.

= az alapítvány sem anyagilag, sem politikailag nem adhat semmiféle támogatást

egyetlen pártnak, országgyűlési képviselőnek sem, és kizárja minden politikai jellegű

támogatásnak a lehetőségét is.

IV.

AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

9. Az alapítványi célok megvalósítására az alapító 500.000,- Ft., azaz ötszázezer forint

összeget helyez el a Magyar Hitelbank Rt-nél, kötelezettséget vállal továbbá arra,  hogy

anyagi lehetőségeihez képest, az alapítványra rendszeresen befizetéseket teljesít.

10 .Az alapítvány nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat – akár természetes, akár jogi

személy – és az alapítvány vagyonát felajánlásával növelheti.

11. Az alapító elvárja, hogy a Sajtószakszervezet  alapszervezetei , valamint azok a

szakszervezeti tagok, akiknek anyagi helyzete ezt lehetővé teszi, továbbá a magyar

sajtóban működő gazdálkodó szervezetek felajánlásaikkal  és befizetéseikkel segítsék elő

az alapítványi célok megvalósulását.

V.

AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA

12. Szociális segélyezés

Az alapítványi vagyonból

– az írott sajtóban dolgozók, illetve nyugdíjasok közvetlenül benyújtott kérelmére,

– a Sajtószakszervezet alapszervezeteinek javaslata alapján, esetleg

– a munkahelyi vezetők javaslatára

a kuratórium saját működési szabályzatának megfelelően szociális segélyeket fizet ki.

13. A munkanélküliek támogatása

Az alapítványi vagyonból elsősorban azok részesülhetnek segélyben, akik munkanélkülivé

váltak és a munkaerő-közvetítő szerv által igazoltan munkaerő-támogatásra jogosultak.

A támogatás fő szabályai:

        ez a támogatás a kollégát a munkanélkülivé válás első hónapjában alanyi jogon,

        második és harmadik hónapjában kuratóriumi döntés alapján  illeti meg;

        a támogatás összegét a tárgyévre a kuratórium az évi első ülésen határozza meg,

        megítélésekor nem mérlegelendő, hogy a kérelmező mikor részesült előzetesen szociális

segélyben,

        ez a segély csak az újabb munkavállalásig illeti meg a támogatásban részesülőt,

        az elhelyezkedést követően, újbóli munkanélkülivé válás esetén a támogatásra jogosultság

feléled.

14.  A felhasználás mértéke

A fenti célok megvalósítására a vagyont, a hozadékot, illetőleg az alapítótól és  a

felajánlóktól származó  támogatást  lehet felhasználni.

A felhasználásnál figyelemmel kell lenni az adótörvényre. Segélyezésre csak az

adómentesen kiadható összegeket lehet fordítani. Ettől eltérni csak a kuratóriumi egyedi,

konszenzusos döntésével lehet.

Amennyiben az adott évi lehetőség nem kerül teljes egészében felhasználásra, az összeg

átvihető a következő esztendőre.

VI.

AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA, KEZELŐJE, KÉPVISELŐJE

15. Az alapítvány kuratóriumát – kezelőjét és képviselőjét – az alapító ügyvezető testülete (az

elnökség) választja meg és kéri fel.

Szükség esetén ugyanez a testület hívhatja vissza a tisztségviselőket, módosíthatja a

kuratórium összetételét és dönt kiegészítéséről.

16. A kuratórium 5 tagú, s a törvénynek megfelelően alapkövetelmény, hogy tagjainál

összeférhetetlenség ne álljon fenn.

Ennek megfelelően:

        nem lehet tagja olyan személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a

határozat alapján

– kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül

– bármilyen más előnyben részesül, illetőleg

– a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

        nem lehet tagja olyan személy, aki az előző két évben egy másik olyan közhasznú

szervezet vezető tisztségviselője volt, amely szervezet az adózás rendjéről szóló

törvény szerinti  köztartozását nem egyenlítette ki.

17.  A kuratórium összetétele:

A kuratórium élén az elnök áll, szervezetileg a munkát az ügyvezető elnök irányítja,

három további tagja a működési szabályzatnak (ügyrendnek) megfelelő tevékenységet

végzi. A kuratórium tagjait az alapító ügyvezető testülete választja meg.

18. A kuratórium tagjai:

 

ÖRÖKÖS TISZTELETBELI ELNÖK: Dr. Elek István

Magyarország tiszteletbeli monacói konzulja,

 

ÜGYVEZETŐ ELNÖK: Baktai György

nyugdíjas

 

KURATÓRIUMI TAGOK: Horváth Zoltánné,

a Népszabadság munkatársa,

 

Ladányiné Fényes Mariann

nyugdíjas,

 

Tóth Ildikó,

az MTI munkatársa

 

19.  Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat ezen okirathoz mellékletként csatolni kell.

20. Az alapítvány képviseletét harmadik személyekkel szemben a kuratórium

ügyvezető elnöke, akadályoztatása esetén előzetesen, írásban megbízott

kuratóriumi tag látja el.

21. A kuratórium működési rendjét működési szabályzatában (ügyrendjében) a kuratórium

maga határozza meg, de ez a szabályzat nem mondhat ellent az Alapító Okiratban

foglaltaknak.

22.  A kuratórium működésének alapvető elvei:

        A kuratórium általában három havonta tartja rendes ülését,  .

        Az ülést az ügyvezető elnök írásban (e-mailben) 8 nappal előbb hívja össze a napirend

közlésével.

       Az ülés minden esetben nyilvános, ennek biztosítására összehívását közölni kell

a. Sajtóvilág c. szakmai lapban,,

a Sajtószakszervezet honlapján és

a Sajtószakszervezet Titkárságán lévő falitáblán.

        Az ülés akkor határozatképes, ha azon a kuratóriumnak legalább 3 tagja részt vesz.

A határozathozatal szabályai:

a.  segélyek ügyében  egyszerű szótöbbséggel,

b.  éves szintű keretmeghatározás, ügyrendmódosítás, illetőleg az éves

közhasznúsági, gazdálkodási és pénzügyi beszámoló esetében minősített többséggel

(legalább 3 igenlő szavazattal),

c. vállalkozásba fektetés esetén  konszenzussal (egyhangú szavazással) kell dönteni,

d.. valamennyi esetben a szavazás nyílt, de egy kuratóriumi tag kérésére is köteles az

elnök titkos szavazást elrendelni,

e. szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök szavazata dönt.

        A döntés 8 napon belül közlendő a kérelmezővel , illetőleg a javaslattevővel,

a kifizetés dátumának és módjának közlésével, illetőleg az elutasítás írásbeli

indoklásával.

    A döntésekről nyilvántartást kell vezetni

a.  a kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a

megtárgyalt kérelmekkel kapcsolatos főbb észrevételeket is;

b. a nyilvántartásban szerepelnie kell  a döntés időpontjának, tartalmának,

c. a támogatók és ellenzők személyének.

o Betekintés az iratanyagba

a.  az  egyedi döntésekre vonatkozóan is garantálni kell, hogy az iratokba  bárki

betekinthessen az Alapítvány székhelyén (Budapest, XI., Bartók Béla út 152/c.

fsz.) a szokásos munkaidőben – és erről a Sajtóvilág című szakmai lapban

tájékoztatást kell adni,

b. az elvi jellegű döntésekről a nyilvánosságot a Sajtóvilág című szakmai lapban,

illetőleg a szakszervezet honlapján tájékoztatni kell..

      Az alapítvány nyitottságának biztosítására a működés módját, a beszámolókat és a

szolgáltatás igénybevételének lehetőségét  széles körűen, hirdetésszerű közlésekben

kell ismertetni a Sajtóvilág című szakmai lapon keresztül.

 

VII.

AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA

23. Az alapítványi vagyont  a kuratórium köteles minden lehetséges eszközzel gyarapítani,

ennek érdekében a vagyon egy részét – maximálisan 50%-át – vállalkozásba is

fektetheti. Köteles azonban biztosítani, hogy az alapítvány célja folyamatosan

megvalósuljon.

24. Vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú cél megvalósítása érdekében, az

alapítványi célt nem veszélyeztetve szabad végezni. Befektetési  tevékenységet az

alapítvány egyáltalán nem végez.

25. A gazdálkodási eredmény nem osztható fel, azt csak az Alapító Okiratban

meghatározott célra lehet fordítani.

26. A személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlása során az alapítványnak juttatott

adományok felhasználásának módjáról a kuratóriumnak minden esztendőben eseti

döntést kell hoznia, s ezt az szja- törvényben foglalt elszámolási kötelezettség

teljesítésével egyidejűleg közölni kell a nyilvánossággal a Sajtóvilág című szakmai

lap mellett egy napilapban.

27. Beszámolás  a közhasznúságról és a gazdálkodásról

A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági

jelentést készíteni. Ez tartalmazza a számviteli beszámolót, a vagyon felhasználásával

kapcsolatos kimutatást, a  közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót,

emellett esetleg a költségvetési és egyéb támogatásokról szóló jelentést , illetőleg a

tisztségviselőknek juttatottak értékét, összegét. A közhasznúsági és gazdálkodási

jelentést be kell nyújtani az alapítónak, de erről bárki más is tájékozódhat, ezen

iratokba is betekinthet a VII/22. szakaszban foglaltak szerint.

28. Az éves beszámolót a gazdálkodásról a VII/27. pontban foglaltakon túl is teljesíteni

kell a számviteli szabályokban előírtaknak megfelelően.

29. A gazdálkodás rendje tekintetében egyebekben a Számviteli Törvény hatályos

szabályait kell alkalmazni.

VIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30.  A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv

rendelkezéseit kell alkalmazni.

31. Az Alapító Okirat jelen módosítását a Sajtószakszervezet ügyvezető testülete 2012.

évi február hó 14. napján  megtartott ülésén – az alapítvány székhelyében

bekövetkezett változás miatt – határozta el..

32. Az Alapító Okirat ezen – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt –

szövegének aláírására a Sajtószakszervezet ügyvezető testülete az ügyvezető

társelnököt hatalmazta fel.

Budapest, 2012. évi február hó 14.napján

M. Lengyel László

ügyvezető társelnök